Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia: 29.4.2022

Dátum uzávierky: 15.8.2022

Komponent: 3 – Udržateľná doprava

Investícia: 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

Výzva č. 1

Názov výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Komponent: 3Udržateľná doprava

Reforma/investícia: Investícia 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

1. Formálne náležitosti

1.1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje vykonávateľa:

Názov vykonávateľa: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Odbor stratégie dopravy

Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Kontaktné údaje vykonávateľa:

E-mailová adresa: cyklodotaciePOO@mindop.sk

Telefonický kontakt: +421 2 / 5949 4849

1.2. Trvanie výzvy:

Vyhlásenie výzvy: 29. 4. 2022

Najskorší termín predloženia elektronickej Žiadosti o poskytnutie príspevku Mechanizmu (ŽoPPM“) od 16. 5. 2022

Uzavretie výzvy: najneskorší dátum predloženia Žiadosti o poskytnutie príspevku Mechanizmu 15. 8. 2022

1.3. Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu:

30 400 000 Eur bez DPH.

Viac informácii nájdete na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/plan-obnovy-a-odolnosti-poo/vyzvy-a-priame-vyzvania/vystavba-stavebne-upravy-alebo-rekonstrukcie-cyklistickej-infrastruktury