Výzva na predkladanie žiadostí na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Kód Výzvy: 02I02-29-V01

Komponent: Komponent 2 – Obnova budov

Reforma/investícia: Investícia 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu v zmysle § 15 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mechanizme“) v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“).

Ciele Výzvy:

 1. Zelená transformácia,
 2. Zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti,
 3. Zníženie emisií CO2,
 4. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy.

Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou. Obnovou verejných historických a pamiatkovo chránených budov s aplikáciou prvkov adaptácie na zmenu klímy a obnoviteľných zdrojov energie sa posilní vzorová úloha týchto budov v obnove celého fondu budov, a to prispeje k zníženiu energetickej spotreby energie v segmente verejných budov, a tým sa prispeje k zníženiu emisií CO2 a znečisteniu ovzdušia.

Oprávneným Žiadateľom pre poskytnutie prostriedkov mechanizmu je:

Správca majetku štátu

 1. štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
 2. Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
 3. Mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia),
 4. Mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
  – v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
 5. Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
 6. Verejnoprávna inštitúcia
  – verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
 7. Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu – štátny podnik, Železnice Slovenskej republiky a iné,
 8. Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu.

Splnenie podmienky overí Vykonávateľ prostredníctvom verejne dostupných zdrojov.

Trvanie Výzvy

Vyhlásenia Výzvy: 30. 06. 2022

Termín na začatie podávania Žiadostí: 01. 08. 2022

Uzavretie Výzvy: 01. 12. 2024

Vykonávateľ môže uzavrieť Výzvu v skoršom dátume v prípade vyčerpania prostriedkov mechanizmu vyčlenených na Výzvu.

Vykonávateľ zverejní na svojom webovom sídle oznámenie o prípadnom skoršom dátume uzavretia Výzvy najneskôr mesiac pred predpokladaným termínom uzavretia Výzvy.

1.3 Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Výzvu

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu vyčlenených na Výzvu: 100 000 000 EUR bez DPH, t. j. 120 000 000 EUR s DPH (DPH 20 000 000 EUR).

Vykonávateľ je v súlade s § 15 ods. 7 zákona o mechanizme oprávnený kedykoľvek zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu.

Prípadnú zmenu indikatívnej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na Výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny, Vykonávateľ zverejnení na svojom webovom sídle, v súlade s pravidlami podľa bodu 4.5.1 tejto Výzvy. Za zmenu indikatívnej výšky alokácie sa nepovažuje postupné znižovanie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu z dôvodu postupného schvaľovania Žiadostí.