Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na triedený zber komunálnych odpadov

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na triedený zber komunálnych odpadov. 

Základné údaje výzvy:

Kód výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF

Dátum na predloženie žiadosti: 31.05.2024

Oprávnené územie: celé územie SR

Alokácia: 23 671 000 Eur

Výška dotácie: 92 % – menej rozvinuté regióny, 85 % viac rozvinuté regióny

Oprávnení žiadatelia: obec, združenie obcí, príspevková organizácia obce, rozpočtová organizácia obce, právnická osoba, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, združenie právnických osôb

Oprávnené aktivity: budovanie zberných dvorov, zefektívnenie systémov triedeného zberu odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky

Maximálna výška celkových oprávnených priamych výdavkov projektu bez DPH sa vypočíta ako súčin počtu obyvateľov a finančného limitu stanoveného pre jedného obyvateľa 200 € (bez DPH). Zároveň platí, že maximálna výška projektu bez DPH nesmie prekročiť finančné limity uvedené nižšie:

obrázok.png

Prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor (ak relevantné) – spadajú pod oprávnené výdavky.