Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pripravovanú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, tzv. rýchle opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktorú vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra 3. mája 2024.

Termín predkladania žiadostí: od 03.06.2024

Alokácia: 20 000 000,00 EUR

Minimálna výška NFP:  100 000,00 EUR

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

·      vybrané subjekty štátnej správy

·      subjekty územnej samosprávy

·      ostatné subjekty verejnej správy

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

–       výmena okien a dverí,

–       zateplenie strechy a podlahy nevykurovaného podkrovia,

–       modernizácia osvetlenia,

–       inštalácia termostatických hlavíc a slnečných kolektorov. 

Všetky podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov je nutné splniť najneskôr ku dňu predloženia žiadosti, jednou z jej príloh je aj uzatvorená zmluva alebo objednávka s dodávateľom.

Podmienky, dokumentácia a ostatné prílohy výzvy budú zverejnené na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR pri vyhlásení výzvy 3. mája 2024.

Článok SIEA o pripravovanej výzve nájdete tu