Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Kód výzvy: 1/2024/SRR

Účel: Podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne.

Lehota na podanie žiadostí: od 15.04.2024 do 15.05.2024

Alokácia na výzvu: 1 110 178 EUR

Minimálna výška požadovanej dotácie: 15 000 EUR

Maximálna výška požadovanej dotácie: 50 000 EUR

Spolufinancovanie: minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov: od 01.01.2024 do 31.12.2026

Oprávnení žiadatelia:
obce a mestá okresu Brezno
obce a mestá okresu Snina
obce a mestá okresu Veľký Krtíš

Oprávnené územie realizácie projektu: katastrálne územie žiadateľa

Cieľ a účel výzvy: Odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja,
sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov, a tým zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov.

Oprávnené aktivity projektu:

-rekonštrukciu verejných budov, napríklad obecných úradov, kultúrnych domov,
-vybudovanie alebo rekonštrukciu priestorov, napríklad komunitných centier, oddychových zón, detských ihrísk, parkovísk, amfiteátrov, rozhlasu a osvetlenia,
-obstaranie mobilných pódií.

Neoprávnené aktivity projektu:

-vybudovanie alebo rekonštrukciu cintorínov, kostolov, domov smútku, ciest, chodníkov, výdavky na vybavenie a zariadenie budovy, nákup
drobného materiálu (stoly, stoličky, lavičky, koše), bežné výdavky

Oprávnené aktivity a výstupy projektu musia byť poskytované a využívané bezodplatne a musia byť prístupné širokej verejnosti bez obmedzení. Obsahom
oprávnených aktivít sú nehospodárske činnosti (t. j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám štátnej a minimálnej pomoci podľa osobitného
predpisu a činnosti nehospodárskeho charakteru s doplnkovým hospodárskym využitím).

https://mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/vyzvy/